Det är tillsammans som vi skapar
optimala lösningar och en god arbetsmiljö

Tillsammans är ett centralt ord för Umia. Det är personalen som tillsammans över teknikgränserna skapar de mest effektiva installationslösningarna. Fokus ligger på gränsöverskridande samarbete för att uppnå optimal energieffektivitet. Vi kallar det Umiamodellen. Den innebär rätt helhetsplan och skickliga medarbetare, vilket sparar resurser och energi.

Umia ska vara en juste och trivsam arbetsplats. Alla, oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning, ska känna sig trygga. Engagerade och lojala medarbetare som uppmuntrar varandra är en mycket viktig del i vår affärsmodell. Teknik utvecklas ständigt, vilket kräver vidareutbildning, öppenhet för nya idéer och gott ledarskap. Umia prioriterar insatser för att främja detta.

 

Hållbarhetsfrågor i affärsmodellen

Inom Umia prioriterar vi ett antal viktiga hållbarhetsfrågor. De grundar sig i den väsentlighetsanalys som genomförts. Vi analyserade vår affärsmodell och de olika stegen i denna; allt från inköp av material till färdig installation samt uppföljning och service hos kund.

I väsentlighetsanalysen vägde vi in förväntningarna som våra viktigaste intressenter har på oss. Intressenterna är framförallt våra kunder, medarbetare, ägare, nyttjare och de samhällen vi verkar i. Utifrån vår uppfattning om förväntningarna, och vår potentiella inverkan i ett hållbarhetsperspektiv, identifierar vi följande prioriterade hållbarhetsfrågor i verksamheten, där det finns stora möjligheter att ta tillvara och en del risker att hantera:

 • Umiamodellen – ett hållbart arbetssätt som genomsyrar allt vi gör
 • Energi – vi har stor inverkan framförallt genom att hjälpa våra kunder att spara energi
 • Materialstyrning – genom vårt arbetssätt kan vi bidra till lägre materialanvändning med stora miljövinster
 • Medarbetarnas engagemang och utveckling – en förutsättning för vår framgång
 • Ekonomisk stabilitet – långsiktighet och trygghet för medarbetare, kunder, ägare och samhälle
 • Kundnöjdhet – ansvarstagande i relationen med våra kunder
 • Gröna produkter och lösningar – vi kan hjälpa kunden att göra bättre val
 • Hållbart ledarskap – genom värdegrund, tydligt ledarskap och affärsetik
 • Ansvarstagande leverantörer – i inköpsarbetet arbetar vi med våra leverantörer för att säkerställa mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden samt miljöhänsyn i leverantörskedjan

Utifrån väsentlighetsanalysen har vi utformat en strategi för hållbarhetsarbetet. Strategin anger hur vi kan hantera risker och tillvarata möjligheter i affärsmodellen samt skapa långsiktigt värde för våra intressenter.

 

Medarbetare och arbetsmiljö

Viktiga hållbarhetsfrågor: Medarbetarnas engagemang och utveckling, hållbart ledarskap.

Engagerade och lojala medarbetare är viktigt för oss på Umia. Bland annat därför mäter vi årligen hur nöjda medarbetarna är – dels genom våra kärnvärden VIPE (Vi-känsla, Innovativa, Professionella, Effektiva), dels via de stödjande målen HEAV (Hälsa, Engagemang, Arbetsglädje Vi-känsla).

Resultaten lägger grunden för våra utvecklingsinsatser som sker löpande via medarbetardagar, intropass, framgångspass och ledarträning. Regelbundna utvecklingssamtal syftar bland annat till att stärka våra positiva beteenden och hitta verktyg för att ständigt utvecklas.

Följer upp sjukfrånvaro

God hälsa på arbetsplatsen är ett prioriterat område. Kontinuerligt följer vi upp sjukfrånvaron på respektive bolag, som stöd för att aktivt arbeta med att ha friska och välmående medarbetare. Sjukfrånvaron sammanställs årligen, med målet att den inte ska överstiga 2% (se detaljerad årsrapport för aktuella siffror).

En sund arbetsmiljö

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet, som samtidigt leder till trivsel, god fysisk och psykisk hälsa samt skapar en utvecklande arbetsplats för alla medarbetare där arbetssättet förhindrar att olycksfall uppstår.

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan företaget och de anställda. Skyddsombud och skyddskommitté har viktiga roller, men övertar inte arbetsgivarens ansvar. Alla anställda har också ett arbetsmiljöansvar, exempelvis genom att följa skyddsföreskrifter och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef. Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom företaget.

Medarbetarna ska inte bara veta vilka risker som kan finnas, utan också få förutsättningar att undvika riskerna.

Lokal friskvård i samråd

Umias alla anställda har möjlighet till friskvårdsbidrag. Syftet med Umias koncernpolicy för friskvård är att kunna bidra till en bättre hälsa för alla medarbetare och därigenom få en mer motiverad personal. Det är en god investering, både för den enskilde och företaget.

Friskvård ska innebära en strävan mot fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ska bedrivas med utgångspunkt från allas individuella förutsättningar. Varje dotterbolag får utforma sin egen friskvårdspolicy, utifrån satta riktlinjer i policyn, och all personal ska informeras om möjligheterna till friskvårdsbidrag.

 

Öppenhet och förståelse

På Umia råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det gäller alla och på alla platser där vi verkar inom och utanför företaget. Umia ska erbjuda en arbetsplats där alla möter varandra med respekt. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje och möjlighet till utveckling i arbetet.

Målet med vår policy mot sexuella trakasserier är att ingen anställd eller arbetssökande vid Umia, oavsett kön eller sexuell läggning, ska utsättas för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Alla ska hjälpa till att förhindra trakasserier och mobbning på arbetsplatsen genom att tänka på sitt eget ordval och uppträdande samt motverka oacceptabelt uppträdande hos andra och stödja den som blir trakasserad.

Strävar efter jämn könsfördelning

För att förebygga mobbning och sexuella trakasserier strävar Umia efter en arbetsplats som har en jämn könsfördelning. Samtliga anställda förbinder sig till att följa policy och handlingsplan redan vid anställning. Vid medarbetarträffar informerar vi om rättigheter och skyldigheter för våra anställda i detta avseende. Alla anställda har skyldighet att i förekommande fall vägleda sina arbetskamrater.

Tjänstemän med personalansvar utbildas särskilt om sina skyldigheter att förebygga och, i förekommande fall skyndsamt ta itu med sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på den egna arbetsplatsen. Fackliga platsombud, skyddsombud och fackliga representanter i skyddskommittén erbjuds möjlighet att delta i utbildning som motverkar sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Resultatindikator för detta område är antalet rapporterade fall av diskriminering, mobbning eller sexuella trakasserier (se detaljerad årsrapport för aktuella siffror).

 

Miljön i fokus

Viktiga hållbarhetsfrågor: Energi, materialstyrning, gröna produkter och lösningar.

Allt vi gör genomsyras av ett tydligt fokus på resurs- och energioptimering samt besparingar. Alla medarbetare ska vara medvetna om hur de påverkar miljön och hur de på ett positivt sätt kan påverka miljöbelastningen genom att tillämpa vår miljöpolicy. Detta sammantaget innebär att vi på Umia ska bidra till att minska miljöbelastningen.

Vid val av leverantör lägger Umia stor vikt vid miljöanpassade produkter och tjänster samt att leverantören signerar vår uppförandekod (Code of Conduct). En viktig miljöaspekt i Umias verksamhet är resor och transporter till platserna för installationsarbetet. Ett av våra mål är att genom god planering tillsammans med leverantörerna minimera miljöbelastningen från detta.

Våra miljömål är:

 • Uppföljning av energibesparingsprojekt och att de håller den kalkylerade besparingen
 • Effektiva transporter
 • Att 80% av samtliga transporter till bygget sker via direktleveranser
 • Att inget miljöfarligt material förvaras utanför avsedd plats
 • Att vi utbildar/informerar vår personal om energianvändning och miljöpåverkan
 • Att utveckla processer för att kunna mäta uppfyllelsen av dessa mål

 

Mänskliga rättigheter

Viktiga hållbarhetsfrågor: Ansvarstagande leverantörer.

Umia accepterar inga brott mot mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att hantera de risker som kan finnas kopplade till bolagets verksamheter. Som leverantör till Umia förpliktigar sig företagen att skriva under vår Supplier Code of Conduct och därigenom säkerställa en rättvis och säker arbetsplats för all personal gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, hälso- och miljöskydd samt affärsetik både inom Sverige och utomlands.

Brister leverantören i sitt agerande kan detta äventyra den affärsmässiga relationen med Umia. Vid allvarliga förseelser kan Umia komma att avbryta allt samarbete med leverantören som även ansvarar för att samtliga underleverantörer, underentreprenörer, dotterbolag och samarbetspartners delges denna information och arbetar enligt de förväntningar och krav som tagits upp via vår policy. Då vi inom Umia mestadels köper in material från större kända leverantörer har de strikt utformade regler för mänskliga rättigheter även till sina leverantörer.

Resultatindikator för detta område är andelen avtalsleverantörer som skriver på vår Code of Conduct. I dagsläget är denna andel 80%. Umia hade under senaste räkenskapsåret inga direktavtal med leverantörer i länder med hög risk för brott mot mänskliga rättigheter enligt BSCI. (Business Social Compliance Initiative, BSCI, är en europeisk organisation med ett system för revision av den gemensamma uppförandekoden.)

 

Anti-korruption

Viktiga hållbarhetsfrågor: Hållbart ledarskap, Umiamodellen, kundnöjdhet, ansvarstagande leverantörer.

Inom vår bransch finns risker för korruption, framförallt i relationen med kunder i stora projekt. Därför har Umia en uppförandekod (Code of Conduct), som föreskriver viktiga etiska ställningstaganden inklusive policy för anti-korruption. Samtliga medarbetare förbinder sig till att följa denna uppförandekod vid anställning.

Vår arbetsmodell, Umiamodellen, minskar risken för korruption avsevärt. Jämfört med andra företag i branschen, är korruptionsrisken väldigt liten i vår verksamhet. Umiamodellen innebär att alla samarbetar tätt och att resultatet påverkar alla teknikgrenar gemensamt, vilket betyder att många ögon har kontroll på detaljnivå. Alla strävar efter ett så bra slutresultat som möjligt, något som även påverkar grunden till företagets gemensamma bonussystem för medarbetarna.

Vår uppförandekod betonar de principer som gäller för alla Umias medarbetare och styrelseledamöter. Denna Code of Conduct styr också Umias uppträdande i förhållande till leverantörer, affärspartners och andra intressenter. Umia uppmanar samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa uppförandekoden även via vår Supplier Code of Conduct under rubriken ”Affärsetik”. Vid utvärdering av nuvarande och framtida leverantörer ska principerna i uppförandekoden tillämpas.

 

Visselblåsning

Umia har en tydlig manual för visselblåsning. Den beskrivs i vår uppförandekod (Code of Conduct). Vi tillhandahåller ett system som ger varje medarbetare möjlighet att utan några som helst efterverkningar göra en anmälan om misstanke om överträdelser av lagar, förordningar och/eller uppförandekoden. Rapport om ett misstänkt regelbrott kan lämnas till närmaste chef. Om medarbetarens chef är inblandad i den eventuella överträdelsen kan medarbetaren tala med en annan chef eller med annan lämplig personal. Umia garanterar varje medarbetares rätt att göra en anonym anmälan.

Korruption förebyggs genom att Umia inte tolererar några former av repressalier mot någon som i god tro anmäler avvikelse eller misstanke om avvikelse från uppförandekoden.

Resultatindikator för detta område är antalet rapporterade fall av korruption eller oetiskt agerande (se detaljerad årsrapport för aktuella siffror).