Resurs- och energieffektivisering
är vårt viktigaste bidrag till
framtida generationer

Allt vi gör syftar till resurs- och energieffektivisering. Det är vad Umia Sweden AB och koncernens alla dotterbolag står för. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Umias övergripande strategi.

Sedan starten 2010 har vår unika och tekniköversridande arbetsmetodik, Umiamodellen, varit grunden för detta arbete. Hållbarhet är en ständigt pågående process hos oss. Det är vårt bidrag till framtida generationer.

 

Umiamodellen bidrar till ett hållbart samhälle

Umias hållbarhetsarbete handlar om att bygga vidare på något som redan finns. Umiamodellen är ett kraftfullt verktyg som lägger grunden i en bransch där det är vanligt med täta skott mellan olika tekniker.

På Umia är det öppenhet och gemensam ekonomi inom projekten som gäller. Det öppnar dörrarna för resurseffektivisering och en gemensam syn på hållbarhet. Alla personalgrupper involveras i processen och har ansvar för att upptäcka och rapportera avvikelser. Därmed har vi ett vitalt och levande hållbarhetsarbete.

 

Ägare som investerar i lösningar för framtiden

Hos oss spänner hållbarhet över miljömässiga, ekonomiska, samhälleliga och etiska frågor. Det är ett omfattande arbete som sker lokalt i varje bolag och i samarbete med vår delägare Alder, som har mycket samlad kompetens inom området. Alder är ett nordiskt investeringsbolag som engagerar sig i bolag som kan bidra till lösningar till de utmaningar världen står inför. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig utveckling av hållbara teknikföretag. Med det menas företag vars produkter eller tjänster levererar en tydlig miljövinst eller effektivare utnyttjande av knappa resurser.

 

Vår hållbarhetsvision

Umia ska vara branschledande inom resurs- och energieffektivisering och därmed bidra till utvecklingen av ett globalt hållbart samhälle. Det gör vi tillsammans genom vår unika och tekniköverskridande arbetsmetodik Umiamodellen.

 

Vår hållbarhetsmission

Med innovationskraften i Umiamodellen skapar vi de mest resurs- och energieffektiva lösningarna till våra kunder samt en delaktighet i vårt arbete för ett globalt hållbart samhälle för framtidens generationer.

 

Hållbarhetspolicy och den interna processen

Umias hållbarhetspolicy ska vara känd av all personal inom bolaget genom utbildning och annan information. Hållbarhetspolicyn ska granskas årligen, för att överensstämma med eventuella förändringar i lagstiftningen. Om inget annan anges är VD/Koncernchef ansvarig för att detta sker.

Läs mer om den interna processen under länken Vårt företag.

 

Kortsiktiga mål och uppföljning

Varje dag är vårt mål att balansera miljömässiga, sociala och ekonomiska förväntningar samt att hålla en hög grad av öppenhet och ett starkt engagemang. Detta för att skapa trivsel och effektivitet internt samt skapa större värden för våra kunder och möjligheter för samhället. Tillsammans med våra intressenter ska vi på Umia ständigt vara engagerade i positivt värdeskapande. Det bygger i grunden på Umiamodellen med dess vägledande principer, åtaganden och mål.

Måluppfyllnaden granskas löpande. Det sker bland annat genom att kontinuerligt mäta NKI (Nöjd kund index) och genom att kontinuerligt uppdatera flödet i varje projekt, för att tydliggöra den ständigt pågående förbättringsdialogen samt genom att mäta kreditfakturor vid returer för att kvantifiera felaktiga inköp.

 

Vårt agerande för att nå det långsiktiga målet

Enkelt uttryckt är Umias långsiktiga mål med hållbarhetsarbetet att bidra till utvecklingen av ett globalt hållbart samhälle. Hållbarhet för oss är en del av ett kontinuerligt arbete. Vår långsiktiga horisont i hållbarhetsarbetet är i överensstämmelse med FN:s mål för hållbar utveckling för år 2030. Detta är en viktig drivkraft för att fortsatt vara relevanta på lång sikt.

För att nå det långsiktiga målet är följande punkter avgörande i vårt agerande.

Vi ska:

  • Säkra att Umiamodellen efterlevs i alla lägen
  • Utveckla Umiamodellen
  • Regelbundet uppdatera våra styrande dokument
  • Revidera en årlig hållbarhetsredovisning
  • Hela tiden vässa vår interna kontroll
  • Lyfta fram de positiva berättelserna, bl.a. via storytelling